English For You
E
123

UWAGA! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia działania niektórych funkcji witryny oraz w celu zliczania liczby odwiedzin. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies użyj odpowiednich opcji w swojej przeglądarce internetowej. Oto adresy stron, na których znajdziesz odpowiednie informacje dla najpopularniejszych przeglądarek: Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Aktualnie Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę plików cookies dla tej witryny. Ten komunikat będzie wyświetlany, dopóki nie zaakceptujesz plików cookies dla tej witryny w swojej przeglądarce. Rozumiem, akceptuję pliki cookies!

English For You – to prosty system wspo­ma­ga­jący naukę sło­wni­ctwa an­giel­skie­go. Skąd po­mysł na kolejny tego typu pro­gram (bo prze­cież w sieci moż­na zna­leźć ich tysią­ce). Tak, to praw­da, ale ta­kie­go nie zna­la­złem :-).

Są systemy fiszek, filmy z tysiącem pod­sta­wo­wych słów, sło­wni­ki, ale nie zna­la­złem ta­kie­go, któ­ry łą­czył­by za­lety wspo­mnia­nych sy­ste­mów w jed­ną ca­łość. Chciał­bym mieć sy­stem po­dob­ny do fiszek, ale oparty nie tyl­ko na wzro­ku, ale ró­wnież na słu­chu. Ech, żeby tak fiszki chciały mówić :-).

No cóż – poszukałem i znalazłem. Strona shtooka.net zawiera bazy wolnych (tzn. opub­liko­wa­nych na za­sa­dach wol­nego oprog­ra­mo­wa­nia) na­grań dźwię­ko­wych stwo­rzo­nych wła­śnie z my­ślą o two­rze­niu ta­kich pro­gra­mów jak ten.

Teraz wystarczyło za­prząc do pra­cy Port3n, opra­co­wać ba­zy słów i oto ma­my „gadające fiszki” :-).

Jak możesz wy­ko­rzy­stać ten pro­gram?

 1. Jak zwyczajny słownik. Z menu Zestaw wy­bierasz je­den z przy­go­to­wa­nych ze­sta­wów ha­seł. W tej chw­ili są to:

  • Lista około tysiąca naj­czę­ściej uży­wa­nych w ję­zy­ku angiel­skim słów. Jest to tzw. lista frek­wen­cyj­na, czy­li lista sze­re­gu­ją­ca wy­ra­zy wg czę­stot­li­wości wy­stę­po­wa­nia w da­nym ję­zy­ku. Do listy tej do­da­łem kil­ka ha­seł, któ­re być może w kor­pu­sach ję­zy­ko­wych nie wy­stę­pują czę­sto (z ra­cji ich wie­ko­wych tra­dy­cji), ale we współ­czes­nym – tech­no­lo­gicz­nym – świe­cie, z pew­no­ścią zaję­ły­by wyso­ką po­zy­cję na ta­kiej liś­cie (jak choćby: „post”, „delete”, itp.). Wg mnie jest to mi­ni­mum, od któ­re­go war­to za­cząć przy­go­dę z tym ję­zy­kiem.

  • Lista słów obejmująca sło­wnic­two na po­zio­mie A (A1 + A2) wg Euro­pej­skie­go Sys­te­mu Opi­su Kształ­ce­nia Ję­zy­ko­we­go. Klasyfikacja ta jest dość umo­wna, a przy­dzie­la­jąc ha­sła do po­szcze­gól­nych grup kie­ro­wa­łem się róż­nymi źród­ła­mi i opi­nia­mi, stąd pro­szę trak­to­wać przy­ję­te prze­ze mnie ze­sta­wy ha­seł jako pro­po­zy­cję, a nie pewnik.

  • Lista słów obejmująca słownictwo na poziomie B (B1 + B2) (patrz uwaga jak wyżej).

  • Lista słów obejmująca słownictwo na poziomie C (C1 + C2) (patrz uwaga jak wyżej).

  • Lista liczebników.

  W wybranym zestawie mo­żesz wy­brać jed­ną lite­rę (bądź wszys­tkie – od­noś­nik Ca­ły ze­staw) i zo­ba­czysz na ekra­nie wy­bra­ny ze­staw ha­seł. Ha­sła na­pi­sa­ne ta­kim ko­lo­rem ma­ją do­wią­za­ne pli­ki dźwię­ko­we. Mo­żesz klik­nąć ta­kie ha­sło i usły­szysz je­go wy­mo­wę. Po myśl­niku znaj­dziesz je­go krót­kie pol­skie tłu­ma­cze­nie. Po kliknię­ciu w tłu­ma­cze­nie zo­sta­niesz prze­nie­sio­ny do od­po­wied­nie­go ha­sła w Wi­ki­pe­dii.

 2. Możesz też (i w zasadzie po to po­wstał ten pro­gram) przejść do try­bu nauki. Wy­bie­rasz ze­staw ha­seł jak to opisa­łem wy­żej, a na­stę­pnie prze­cho­dzisz do zak­ład­ki Test. Pro­gram wy­lo­su­je jed­no has­ło z wy­bra­ne­go ze­sta­wu i je od­czy­ta. Two­je za­da­nie po­le­ga na klik­nię­ciu mysz­ką w pra­wid­ło­we zna­cze­nie (tłu­ma­cze­nie) od­czy­ta­ne­go has­ła. Jeśli znasz tłu­ma­cze­nie, mo­żesz ułat­wić so­bie pro­ces wy­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi. Wys­tar­czy, że wy­bie­rzesz mysz­ką (lub za po­mo­cą kla­wia­tury) pierw­szą lite­rę tłu­ma­cze­nia, a pro­gram og­ra­ni­czy lis­tę od­po­wie­dzi do tych, któ­re za­czy­na­ją się na tę lite­rę. Ponad­to mo­żesz po­ru­szać się po liś­cie od­po­wie­dzi za po­mo­cą kla­wi­szy kur­so­ra oraz klawi­sza EnterBackspace.

  Możesz też zmienić domyślne opcje nauki:

  • 6     – włącza lub wy­łą­cza auto­ma­tycz­ne od­czy­ty­wa­nie wy­lo­so­wa­ne­go has­ła. (Uwaga! nie­któ­re prze­glą­dar­ki blo­ku­ją auto­ma­tycz­ne od­twa­rza­nie dźwię­ku po zała­do­wa­niu stro­ny. W tej sy­tu­acji, po otwar­ciu stro­ny – klik­nij ikonę 6    ).
  • u     – włącza lub wyłącza wy­świet­la­nie wy­lo­so­wa­ne­go has­ła. Je­śli wy­bra­łeś op­cję nie­wyś­wiet­la­nia ha­sła, to w miej­scu, w któ­rym by­ło­by ono wy­świet­lo­ne zo­ba­czysz ikonę głoś­nicz­ka. Za­wsze mo­żesz pode­jrzeć has­ło przez na­pro­wa­dze­nie mysz­ki nad tę iko­nę.
  • ?     – włącza lub wyłącza wy­świet­la­nie pra­wid­ło­wej od­po­wie­dzi.

  Jeśli hasło nie ma przy­pi­sa­ne­go pli­ku dźwię­ko­we­go, to usta­wie­nie op­cji u      jest ig­no­ro­wa­ne i pro­gram zaw­sze wy­świet­li ta­kie has­ło.

  Opisane wy­żej opcje są do­stęp­ne dla każ­de­go użyt­ko­wni­ka In­ter­ne­tu.
 3. Użytkownicy za­re­je­stro­wa­ni otrzy­mu­ją do­dat­ko­wą fun­kcjo­nal­ność. Otóż prog­ram za­pa­mię­tu­je pra­widło­we od­po­wie­dzi i automa­tycz­nie zmniej­sza czę­stot­li­wość wyświet­la­nia ha­seł, na któ­re udzie­li­łeś od­po­wie­dzi pra­wid­ło­wej, a  zwięk­sza częstot­li­wość wy­świet­la­nia tych, któ­rych nie zna­łeś. Mo­żesz też na za­kład­ce Sta­tys­ty­ka zo­ba­czyć pro­cen­to­we war­to­ści pra­wid­ło­wych od­po­wie­dzi w po­szcze­gól­nych ze­sta­wach ha­seł.

Za­pra­szam do za­ba­wy i dzie­le­nia się opi­nia­mi (office@3n.com.pl).

Stefan Nawrocki


W programie wykorzystano bazy nagrań audio dostępne pod adresem http://shtooka.net/download.php:
 1. http://download.shtooka.net/eng-balm-emmanuel_flac.tar – Copyright © 2009 Emmanuel Revah, na licencji Creative Commons BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/pl).
 2. http://download.shtooka.net/eng-balm-judith_flac.tar – Copyright © 2009 Association Shtooka, na licencji Creative Commons 3.0 U.S (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl).
 3. http://download.shtooka.net/eng-balm-judith-proverbs_flac.tar – Copyright © 2010 Shtooka Association, na licencji Creative Commons 3.0 U.S (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl).
 4. http://download.shtooka.net/eng-balm-verbs_flac.tar – Copyright © Alyson Heimer, Flora Bouillaguet, Charles Bouillaguet, Nicolas Vion, na licencji Creative Commons BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/pl).
 5. http://download.shtooka.net/eng-wcp-us_flac.tar – Copyright © Dvortygirl 2004-2007, na licencji Creative Commons BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/pl).
 6. http://download.shtooka.net/eng-wims-mary_flac.tar – Copyright © 2009 Bernadette Perrin-Riou, Mary Maury, na licencji Creative Commons BY 3.0 U.S (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl).
 7. http://download.shtooka.net/eng-wims-mary-conversation_flac.tar – Copyright © 2009 Bernadette Perrin-Riou, Mary Maury, na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 U.S (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl).
 8. http://download.shtooka.net/eng-wims-mary-num_flac.tar – Copyright © 2009 Bernadette Perrin-Riou, Mary Maury, na licencji Creative Commons BY 3.0 U.S (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl).